From the category archives:

Uncategorized

Rubrikose: Religija » Šv. Pranciškus ir pasaulis

Šv. Pranciškus Grečio

Šiemet minima 790 metų sukaktis nuo pirmosios prakartėlės įrengimo Grečio mieste, Italijoje. Atkartoti Betliejaus miestelio įvykius pirmasis sugalvojo šventasis Pranciškus Asyžietis. Jis norėjo savo akimis pamatyti, kokiame neturte Dievo Sūnus atėjo į pasaulį, kuo giliau išgyventi Dievo nuolankumo slėpinį. Pateikiame ištrauką iš šventojo biografo Tomo Celaniečio knygos „Šventojo Pranciškaus pirmasis gyvenimas“.

Labiausiai jis norėjo, labiausiai troško, stipriausiai siekė kiekvienu atveju ir kiekvienoj smulkmenoj nenuklysti nuo šventosios Evangelijos ir kuo uoliau, visomis pastangomis, visomis proto jėgomis ir širdies troškimu tobulai laikytis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mokymo ir sekti jo pavyzdžiu. Atidžiai svarstydavo jo žodžius, ir prisiminęs jo poelgius, stropiai juos apmąstydavo. Daugiausiai jis galvodavo apie Dievo nuolankumą, kurį jis atskleidė per Įsikūnijimą, ir apie meilę, kurią parodė kentėdamas. Tai prisiminęs net nenorėjo mąstyti apie ką kita. Todėl čia verta priminti ir papasakoti tą neužmirštamą įvykį, nutikusį Grečio vadinamame mieste mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo dieną.

Tai įvyko likus trims metams iki jo mirties. Tame krašte gyveno toks vyras, vardu Jonas, turėjęs gerą vardą, tačiau dar geresnis buvo jo gyvenimas, ir jį palaimintasis Pranciškus ypač mylėjo, nes tas, būdamas savo krašte be galo kilmingas ir garbingas, pamynė kūnišką garbę ir siekė sielos kilnumo. Likus kokiai penkiolikai dienų iki Kalėdų, palaimintasis Pranciškus kaip įprastai jį pasišaukė ir tarė: „Jei nori, kad Grečio mieste švęstume ateinančias Viešpaties šventes, pasiskubink keliauti ir kruopščiai paruošti viską, ką tau nurodysiu. Aš noriu, kad pavaizduotume Betliejuje gimusį Vaikelį, nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiose, noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis gulėjo ant šieno“. Visa tai išklausęs gerasis ir ištikimasis vyras pirmas nubėgo ir toje vietoje paruošė viską, ką buvo prisakęs šventasis.

Tad prisiartino džiaugsmo diena, atėjo linksmybės metas. Iš visų apylinkių sušaukiami broliai; to krašto vyrai ir moterys, kiekvienas pagal savo išgales, linksmi ruošia žvakes ir žibintus apšviesti tai nakčiai, kuri spindint Žvaigždei pati nušvietė visas dienas ir metus. Atvyko ir Dievo šventasis, o kadangi viskas buvo suruošta, pamatė ir apsidžiaugė. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvesti jautis ir asilas. Taip buvo pagerbtas paprastumas, išaukštintas neturtas, pašlovintas nuolankumas, o Grečio tapo tarytum naujasis Betliejus. Nušvito naktis it diena, atėjo džiaugsmo valanda žmonėms bei gyvulėliams. Renkasi žmonės, norėdami vėl džiugiai išgyventi minimas paslaptis. Skamba miškas nuo balsų, aidi uolose garsai. Gieda broliai Viešpačiui deramą šlovę, visą naktį nenutyla džiaugsmingi šūksniai. Stovi prie ėdžių Dievo šventasis giliai dūsaudamas, labai susijaudinęs ir apimtas vidinio džiaugsmo. Iš ėdžių padaromas altorius, švenčiamos iškilmingos Mišios, o kunigas susilaukia nepaprastų malonių.

Dievo šventasis aprengiamas diakono rūbais, mat pats buvo diakonas, ir skardžiu balsu ima giedoti šventosios Evangelijos ištrauką. Savo stipriu, švelniu, aiškiu ir sodriu balsu jis visus kviečia dideliam džiaugsmui. Paskui aplink sustojusiems žmonėms saldžiais kaip medus žodžiais pamokslauja apie vargšo Karaliaus gimimą ir apie nedidelį Betliejaus miestelį. Kaskart kalbėdamas apie Jėzų Kristų, netverdamas iš meilės jį Betliejaus vaikeliu vadino, Betliejaus vardą tardavo lyg bliaunanti avelė, o bumą tuomet jam tapdavo pilna ne tik garso, bet ir švelnios meilės. Kai tik sakydavo „Betliejaus vaikelis“ arba „Jėzus“ atrodydavo, kad, apsilaižęs lūpas liežuviu, jis skaniai burnoj pasigardžiuodavo ir nurydavo šį saldų žodį. Visagalis suteikė daug dovanų, o vienas doras vyras turėjo tokį nepaprastą regėjimą. Ėdžiose gulėjo kažkoks negyvas vaikelis, o kai prie jo priėjo šventasis, jis tarsi pabudo iš gilaus miego. Toks regėjimas buvo pačiu laiku, nes daugelis apie Vaikelį Jėzų širdyje jau buvo užmiršę, tačiau, malonei veikiant, savo šventojo tarno Pranciškaus jis buvo prikeltas ir daugiau niekados nebepamirštas. Galop baigėsi iškilmingos šventės ir kiekvienas džiaugsmingas sugrįžo prie savo darbų.

Tuo tarpu ėdžių šienas nebuvo išmestas, kad iš savo švento gailestingumo apstybės Viešpats per jį pagydytų gyvulius ir galvijus. Tikrai taip ir buvo, nes ne vienas kuo nors nesveikavęs tų apylinkių gyvulys ėdęs to šieno pagijo nuo savo susirgimų. O turinčios gimdyti ir sunkiai besikamuojančios moterys, uždėjusios [ant pilvo] to šieno gniūžtelę, sėkmingai gimdydavo sveikus vaikus. Ir apskritai daugel visokių nelaimių prislėgtų vyrų ir moterų ten atėję gaudavo trokštamą sveikatą. Vieta, kur stovėjo ėdžios, pašvenčiama Viešpaties šventovės statybai, o salia ėdžių palaimintojo tėvo Pranciškaus garbei pastatomas altorius ir jam paskiriama bažnyčia, kad tenai, kur kitados gyvulėliai ėdė šieną, dabar siekiantys sielos ir kūno sveikatos žmonės valgytų nekalto ir nesutepto Avinėlio, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną, kuris iš bekraštės ir neapsakomos meilės mums atidavė save, nes jis yra amžinasis ir garbingasis Dievas ir su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena bei karaliauja per amžių amžius. Amen. Aleliuja, Aleliuja.

Bernardinai.lt

{ 7 comments }

Prisėdau surašyti savo lapkričio mėnesio koncertų ir net pats rimtai nusistebėjau, kiek “prisirinko”. Sudomino ir koncertų-pristatymų geografija: kažkaip labai jau “žemaičiuojanti”. Tai pagalvojau, o kaip atrodo bendrai šiemetinių mano koncertų Lietuvoje žemėlapis? Noriu pasidalinti savo žemėlapiu: raudonais taškeliais pažymėti miestai, kuriuose pristačiau savo šešių kompaktinių plokštelių ciklą “M.K.Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui”.

Dar pavasarį pradėjau važiuoti per Lietuvos miestus, dovanoti vietos muzikos mokykloms savo įrašus. Pradėjau balandžio mėnesį Kėdainiuose, kada jau buvau angliškąją versiją parodęs koncertuose Suomijoje, Šveicarijoje ir Lenkijoje. Buvo labai svarbu parodyti Lietuvos miestuose mums tokio artimo kūrėjo fortepijoninės kūrybos apimtis, atskleisti iki šiol nelabai pastebėtus ir įvertintus jo kūrybos paribius. O jie – iš tiesų nuostabūs. Kurios mokyklos, miestai atsiliepė, pakvietė – visur nuvažiavau. Žemėlapyje, pastebėkite yra ir šių metų lapkričio-gruodžio mėnesių dienos – ten pristatymai dar vyks. Nemažai dar kur nenuvežiau, ypač iš žemėlapio akivaizdu, kad Auštaitijoje nedaug kur tebuvau… paprastai į vieną ar kitą miestą nenuvažiuoju,  kadangi neturiu ten pažįstamo žmogaus, o šiaip staiga paskambinti į mokyklą ir prašytis, kad priimtų, kažkaip atrodo truputį nepadoru. Net jei ir nekeliu jokių finansinių reikalavimų.

[click to continue…]

{ 16 comments }

Jau gal tris mėnesius nerašau nieko šioje erdvėje. Tiesiog pilnai pasinėriau į M.K.Čiurlionio fortepijoninių kūrinių įrašus ir M.K.Čiurlionio internetinės svetainės ciurlionis.eu kūrimą. Tikiu, kad tuos darbus “įveikęs” apie gruodžio mėnesį čia vėl pradėsiu rasti apie ką pasidalinti savo mintimis. Atsiprašau, jei esate apvilti.

{ 1 comment }

Šiandien vakarieniaudami per Gala kažkodėl pradėjome žiūrėti visus Eurovizijos konkursantus – gal dėl to, kad ketvirtadienis, gal, kad grįžome iš labai gražaus vakaro, kuriame ir koncertavome, o tuo pačiu ir nebenorėjome jau niekaip šiandienos “pripildyti kultūriniais patyrimais”. Taigi. Turiu prisipažinti, ir net, kaip tikras lietuvis, padaryti tokią kaip ir išpažintį. Jau lietuviškame finale man  InCulto labiausiai patiko (nors ir mačiau, prisipažinsiu, tą finalą labai fragmentiškai…), ir, nors ir visai nežinau, ką mąstė Vytautas Juozapaitis – mano mielas draugas ir bičiulis – nesutinku su jo kažkurioje laidoje išsakyta nuomone. O dabar, pamatęs daugumą kitų šalių dainų, trumpai pasakysiu taip:

I AM PROUD TO BE AN EAST EUROPEAN AND FUNK IT UP.

Klipas, kurį (patys Inculto?) susuko prisistatymui, mano supratimu, yra LAIMĖTOJAS, kaip ir daina visoje EUROVIZIJOJE. Nepamačiau kitos TOKIOS TIKROS IR JAUDINANČIOS DAINOS iš visų pateiktų konkursui. Pažiūrėkite jį: (http://www.eurovision.tv/page/multimedia/videos?id=11193)

Man buvo tikrai nuostabu matyti, kaip viskas tiesiai į tašką sudėliota: kiekvienas veidas, kiekvienas personažas, kiekvienas judesys!!! Dižiausia pagarba Jurgiui Didžiuliui, ir kitiems prisidėjusiems. Pasijutau jau nugalėjęs Eurovizijoje: nepamačiau nieko geresnio ir įdomesnio už juos (už mus?). Mano skoniui – airiai gražią dainą pasiūlė, dar bosnai-hercogoviniečiai, o visi kiti – kopijos jau daug kartų matytų dalykų, net jei jų ir nestebi ir neseki (turiu prisipažinti – ne visus ir ne visai įdėmiai žiūrėjau). Ir dar pagalvojau: pastaruosius 5-6 metus, kada bent kiek sekiau konkursą (dalinai, ne visas pilnai, ne visada tiesiogiai), visada laimėdavo kas nors vis dėl to autentiško ir naujo: juodai-balti estai; metaliniai suomiai; stepių energiją parodžiusi ukrainietė; nusirengusi latvė; rusai su pačiūžomis (kaip skambėjo daina – neatsimenu, bet buvo tikrai smagu, kada Pliuščenko Lietuvoje viename iš Ledo pasirodymų buvo pristatytas kaip “Eurovizijos nugalėtojas”, užmirštant jo olimpinius, pasaulinius ir europinius čiuožimo pasiekimus…). Tad gal šį kartą mes? Laikykimės. Veikiausiai, 2011 turėsime rengti EUROVIZIJOS konkursą…

{ 4 comments }

Šiandien staiga sprogo pavasaris, o aš vaikštau mintyse bendraudamas su vienu draugu, kuris apleido mus lygiai prieš metus, kovo 19. Michailas buvo beveik nepastebimas ir tylus žmogus prigludęs filharmonijoje ar operos teatre prie dideliausio foto objektyvo koncerto ar operos metu. Bet tikrasis jo magiškasis pasaulis buvo baletas: stebuklas toje paprasta akimi beveik nepastebimoje erdvėje tarp judesio ir mažo šviesos pluoštelio… Tai, ką Michailas galėjo išgauti iš mažiausios šviesos kruopelės ir judesio poetikos žino kiekvienas, matęs jo darbus, o aš pats asmeniškai nuo pasimatymo su jo darbais nebegalvoju apie fotomeną kaip apie statišką raišką.

Prieš pora metų paprašiau jo “išfotografuoti” mūsų statomą spektakli “Pero Giunto sugrįžimas”. Michailas atėjo sutartą dieną, kaip visada tylus, pasiklausė, kur pagrindinis veiksmas scenoje – parodžiau. Pasistatė žodžio netaręs trikojį salės gale. Paminėjau jam, kad šviesos spektaklyje labai minimaliai. Atsakė – nesvarbu. Paklausiau, gal stabdyti veiksmą, kad jam patogiau būtų – nereikia, pasakė, viskas gerai. Kitą dieną iš filharmonijos pasiėmiau diskelį su nuoraukom – Michailas jau buvo išskridęs į Švediją į savo parodos atidarymą. Puikiai pajausta ir perteikta mūsų spektaklio tamsi plastika, lėlių chrakteristikos. Prabėgo beveik pusė metų, kol pagaliau susitikom po to – o kalbėjomės, tarsi vakar būtų matęs spektaklį: gyvos detalės, nuotaika, įspūdis… Sakė, jam spektaklis patikęs.

Kada pirmą kartą susitikau su Michailu filharmonijoje, veikiausiai 2001 pradžioje, mūsų pokalbis netikėtai (veikiausiai tik man…) pasuko apie kažkokius mažai kam žinomus Rusijos istorijos aspektus. Kalbėjomės, Michailas į tarpus įterpdavo eilutes iš Arsenijaus Tarkovskio poezijos. Kitais kartais buvo kitų poetų tekstai, kitos temos, bet jo ryšys su rusų kultūra ir istorija buvo nepralenkiamas – ir dvasingmu, ir išmanymu, ir pagarba…

2004 vežėme Čiurlionio kūrybos progamą į Rusiją, tą kartą, regis, į Kazanę. Apsižiūrėjau, kad tarp mano turimų literatūrinių Čiulionio tekstų vertimų nebuvo “Psalmės” rusiško varianto – “anais” laikais šis tekstas nebuvo laisvai skaitomas. Paskambinau Michailui. Kiek padvejojęs ar sugebės išversti, paprašė permesti jam lietuvišką tekstą. Po kelių dienų skambina: “ Rokai, akivaizdu, kad čia biblijinio stiliaus tekstas. Aš turiu tris rusiškus biblijos vertimus: vienas dabartinės kalbos, antras – devyniolikto amžiaus vidurio, trečias – sidabro amžiaus laikų. Manau, kad geriausiai būtų versti pagal sidabro amžiaus stilistiką, kaip tu galvotum?” Džiugiai sutikau, dar po savaitės gavau Michailo vertimą. Nuo to laiko iki dabar visuose rusiškuose Čiurlionio kūrybos pristatymuose skaitome Michailo Raškovskio verstą psalmę.

Toks buvo Michailas. Paskutinį kartą atsisveikinau su juo baltojoje cerkvėje prie Užupio – Prečistenskaja Katedroje. Kartais vis pagalvoju apie jį, pajuntu jo buvimą kažkur greta, o būnant operoje ar filharmonijoje kartais staiga pajuntu, kaip labai trūksta pojūčio, kad kažkur salės glumoje, arba prie užkulisių prie didelio objektyvo stovi prigludęs Michailas ir laukia momento kada vėl užfiksuos dvasios kvėptelėjimą ir išsaugos ateičiai jos grakštų trapumą. Ačiū Michailai.

Pabaigai, Michailo versta Čiurlionio psalmė.

П С А Л О М

Господи! Молю тебя: озари путь мой, ибо сокрыт он от меня.

Возглавил я шествие наше, и знаю, что другие тоже пойдут за мной – лишь бы не путями окольными.

Тёмными лесами блуждали мы, миновали долины и поля возделанные, и было шествие наше длиною в вечность.

На берег речной вышли мы, а конец шествия только показался из темного бора.

– Река! – воскликнули мы. И те, кто рядом был, вторили нам: Река! Река!

А кто в поле был, кричали: поле, поле, поле!

В конце же идущие говорили: в лесу мы, и удивительно нам, что передние кричат: «поле, поле!», «река, река!».

– Лесом мы идем, – так говорили они, ибо не знали, что находятся конце шествия.

Ныне же, Господи, все более тяжек путь мой.

Предо мной – высочайшие вершины, голые скалы и бездны. Это красиво. Это – бесконечно красиво. Но не знаю дороги, и боязно мне. О нет, не за себя – ведь иду я, а вслед за мной уже идут другие. Господи, они за мной идут, все шествие – длинное, длинное! Один за другим – через долину и долгим речным берегом, и через поле большое, возделанное, тихое, а конец этого шествия в лесу скрывается, и шествию конца нет. Где истина, Господи? Иду, иду.

Ты явил передо мной чудеса свои – на розоватых вершинах гор, на зеленовато-серых скалах, прекрасных, как замки очарованных королевичей.

Те, кто ближе, видят ясно, те же, кто у реки или в поле – они-то когда узрят эти чудеса Твои? Или те, кто из лесу еще не вышли? Жаль мне их, Господи! Нескоро узрят они чудеса Твои, что Ты так щедро рассыпаешь вокруг.

Долог ли будет ещё наш путь, Господи? Или Ты велишь не вопрошать об этом?

Но куда идем мы, Господи? Где конец этому пути?

{ 3 comments }

2010 metų kovo 23 dieną 17 valandą Vilniuje, Nacionaliniame dailės muziejuje, o kovo 24 dieną 17 valandą Kaune, Nacionaliniame Mikalojaus Konstatntino Čiurlionio muziejuje rengiami įvykiai, kurių istorinę ir kultūrinę svarbą sunku pervertinti. Čia viešės kompaktinių plokštelių leidyklos “Celestial Harmonies” prodiuseris Eckartas Rahnas, pristysiantis penkių kompaktinių plokštelių ciklą “VISI M.K.ČIURLIONIO KŪRINIAI FORTEPIJONUI”. Atrodytų, sunku patikėti, bet iš tiesų prireikė beveik šimto metų po kūrėjo mirties, kad šviesą išvystų toks pilnas jo svarbiausios muzikinės kūrybos – muzikos fortepijonui – įrašų rinkinys. Pirmąsias tris ciklo kompaktines plokšteles įrašė žymus vokiečių pianistas Nikolausas Lahusenas. Su Nikolausu tapome artimais draugais, po jo netikėtos mirties 2005 metais, paskutiniąsias dvi kompaktines plokšteles teko įrašyti man. Visos ciklo kompaktinės plokštelės buvo įrašinėjamos Vokietijos didžiųjų radijo stočių – Bavarijos radijo Miunchene ir Bremeno radijo – koncertinėse įrašų studijose. Įrašus rengė vieni labiausiai patyrusių garso režisierių, kurių ankstesni darbai yra įvertinti Grammy nominacijomis ir apdovanojimais. Kiekviena kompaktinė plokštelė pasirodydavo su puikaus dizaino knygute, kurioje buvo spausdinami išsamūs muzikologo Dariaus Kučinsko straipsniai pristatantys įvairiausias Čiurlionio kūrybos puses ir jos išsaugojimo bei sklaidos aspektus, iliustruoti Čiurlionio dailės ir grafikos darbais, eskizais, fotografijomis, muzikinių rankračių iliustracijomis.

Vilniaus ir Kauno muzikos mylėtojai pirmieji turės galimybę savo rankose pajusti Čiurlionio fortepijoninės muzikos visumą, gimusią iš beveik dvidešimties kruopštaus ir preciziško darbo metų. Ir visame šiame įvykyje nuostabiausia tai, kad Eckartas Rahnas, žmogus, savo kantriu pasišventimu ir tikėjimu įgyvendinęs šią tokią svarbią Lietuvos kultūros ir Čiurlionio kūrybos sklaidos pasaulyje misiją, prieš dvidešimt metų nebuvo girdėjęs Čiurlionio vardo, ir pats asmeniškai neturi jokio istorinio ryšio su mūsų šalimi. Kada kovo 21 dieną lėktuvu iš Frankfurto Eckartas Rahnas nusileis Vilniaus oro uoste, tai bus jo pirmoji viešnagė šalyje, kuriai jis padarė tokią neįkainojamą paslaugą. Pasitinkant šią viešnagę, internetu uždaviau Eckartui Rahnui kelis klausimus apie ciklo “Visi M.K.Čiurlionio kūriniai fortepijonui” atsiradimą. Čia visas mūsų netiesioginis pokalbis…

Rokas Zubovas: Kada ir kokiomis aplinkybėmis jūs pirmą kartą susidūrėte su Čiurlionio vardu, ir koks buvo pirmasis jūsų susitikimas su jo menu?

Eckart Rahn: 1992 metais viešėjau Tokijuje. Ikebukuro rajone, Seibu parduotuvių centro rusyje esančioje didelėje meno knygų parduotuvėje “Art Vivant” pamačiau kvietimą į parodą – viršutiniame aukšte kaip tik buvo eksponuojami lietuvių dailininko Čiurlionio darbai. Niekada nebuvau girdėjęs to vardo. Nuėjau į parodą, taip pat su savimi pasiėmiau ir parodos katalogą. Paveiksluose, kuriuos pamačiau, buvo kažkas aiškiariagiška, kas netilpo į tokias kategorijas kaip “geri darbai” ar “nelabai geri darbai” – juose skleidėsi nuostabus amžinybės ir švelnumo pojūtis, ir labai sudvasintas gamtos supratimas, kuris mane labai suintrigavo. Paveikslai mane pritrenkė ne kaip tapybos darbai, bet aukštesniame lygmenyje – kaip kažkas aiškiaregiško, kas nėra tik spalvų tepimas ant popieriaus ar drobės. Jautėsi, kad paveiksle yra gilesnė žinia, tarsi paveikslai būtų tik durys į kitą erdvę.

Rokas Zubovas: Kiek jūs žinojote apie Čiurlionio muziką, kada jums kilo mintis, kad reikia įrašyti visus Čiurlionio kūrinius fortepijonui?

Eckart Rahn: Aš žinojau tik paveikslus, bet to pilnai pakako.

Rokas Zubovas: O kai pirmą kartą išgirdote jo muziką, ar iš karto ją girdėjote susietai su paveikslais? Ar ta muzika buvo tokia, kokios tikėjotės iš matytų paveikslų?

Eckart Rahn: Man Čiurlionio muziką buvo paprasčiau perprasti negu jo paveikslus. Paveikslų simbolius buvo ganėtinai sunku šifruoti. Muzika man atsivėrė žymiai tiesesniu keliu. Bet turiu  prisipažinti, kad nesu muziejaus kuratorius, ar tapybos specialistas; kaip muzikos leidėjas aš turiu žymiai daugiau patirties, leidžiančios suvokti muzikos raišką. Jei bandyčiau objektyviai spręsti, mano supratimu jo muzika kalba labiau prieinamai negu jo vizualioji kūryba. Kartais joje girdžiu Schumanno, kartais Chopino, kartais vėlyvų Liszto kūrinių, įvairiausias garsines asociacijas, bet jos pagrindas – labai originalus, ir, nors įvilktas į romantinius jausmus, aiškiai žymintis kelią į moderniąją to laikmečio muziką.

Rokas Zubovas: Čiurlionio muzika ir jo kūrinių natos pasaulyje nėra lengvai prieinamos, o prieš penkiolika metų dar ir ne viskas buvo publikuota. Ar Vokietijoje ji buvo tuomet žinoma? Kaip jums pavyko sudominti šia idėja kitus prie projekto prisidėjusius žmones?

Eckart Rahn: Regis 1998 metais aš Vokietijoje paminėjau Čiurlionio vardą kompozitoriui Wilfriedui Hilleriui, kuris tuo metu buvo svarbus žmogus rengiant Bavarijos radijo programas Miunchene. Hilleris taip pat nežinojo Čiurlionio, bet, pasikliaudamas mano pasakojimais apie jo paveikslus, nutarė pasidomėti šiuo klausimu. Jei teisingai prisimenu, tuo metu Vokietijoje buvo galima rasti tik Vytauto Landsbergio įgrotus Čiurlionio fortepijoninius kūrinius. Daugiau nieko nebuvo – tai idėją man padarė dar patrauklesne.

Rokas Zubovas: Ar sunku buvo rasti Vokietijoje pianistą, pasirengusį įrašinėti praktiškai nežinomo kompozitoriaus muziką. Kompozitoriaus, kurio ne visi kūriniai prieinami, kurio pavardė veikiausiai ne ką pasitarnaus tolimesnei koncertinei atlikėjo karjerai?

Eckart Rahn: Prabėgo šiek tiek laiko nuo mūsų pokalbio. Wilfriedas Hilleris man pasakė, kad jam patikus ir muzika, ir idėja įrašyti visus Čiurlionio fortepijoninius kūrinius. Bet kamerinė muzika buvo ne jo darbo laukas, taigi jis prikalbino prie projekto prisidėti Oswaldą Beaujeaną, kuris tuo metu vadovavo Bavarijos radijo kamerinės muzikos padaliniui. Hilleris taip pat pasiūlė pianistą Nikolausą Lahuseną. Jo manymu – idealų tokios muzikos atlikėją. Beaujeanui idėja patiko, o Lahusenas taip pat nuo pat pradžių labai entuziastingai ėmėsi projekto.

Rokas Zubovas: Įrašų eigoje, pasirodžius pirmosioms kompaktinėms plokštelėms, kokių atgarsių apie šią muziką Vokietijoje sulaukėte?

Eckart Rahn: Jau pradžioje sulaukėme labai pagarbių įvertinimų ir šiek tiek transliacijos laiko radijoje. Truko laiko, kol visas projektas išjudėjo – praėjo beveik dešimtmetis nuo parodos Japonijoje, kol buvo įrašyta pirmoji kompaktinė plokštelė, o baigiame projektą prabėgus beveik dvidešimčiai metų nuo minėtosios parodos Tokijuje. Bet susidomėjimas įrašais neapsiribojo vien Vokietija. Visose šalyse atsiliepimai buvo tokie pat palankūs – nuo Autralijos iki Jungtinių Valstijų.

Rokas Zubovas: Visos penkios kompaktinės plokštelės išleistos bendradarbiaujant su Vokietijos radijo stotimis. Ar tai natūraliai išplaukiantis bendradarbiavimas, ar specialiai šiam projektui sukurta partnerystė?

Eckart Rahn: Kooperacija su didžiosiomis Vokietijos radijo stotimis mažai, bet ambicingai įrašų kompanijai yra nepamainomas. Tokiu būdu mes gauname priėjimą prie geriausių instrumentų, puikiausių derintojų ir garso technikų, labai gerų koncertinių salių ar įrašų studijų, kurių daugelio mums būtų labai sunku, ar net neįmanoma apsimokėti patiems. Partnerystė su Vokietijos radijo stočių sistema yra esminė projektams, kurie yra labiau kultūrinio, o ne komercinio pobūdžio.

Rokas Zubovas: Truko dešimt metų nuo pirmosios kompaktinės plokštelės įrašo iki pilno seto pasirodymo. Ar galvojote, kad procesas tęsis tiek metų, ir ar iš karto buvo aišku viso projekto apimtis, kiek tos muzikos iš viso yra?

Eckart Rahn: Pradžioje neturėjau nė mažiausios nuojautos, kiek visa tai gali užimti. Pirmieji apskaičiavimai rodė, kad veikiausiai bus maždaug trys kompaktinės plokštelės. Įrašams tęsiantis, plėtojosi ir kūrinių paieškos, kūrinių radosi vis daugiau. Be abejonės, kada mes pradėjome projektą, kūriniai nebuvo katalogizuoti, indeksuoti. Po pirmos Nikolauso Lahuseno kelionės į Lietuvą, jam dar atrodė, kad nebus pakankamai nedžiagos užpildyti penktąją kompaktinę plokštelę. Po Lahuseno mirties 2005 metais, Dariaus Kučinsko ir Roko Zubovo studijų dėka, projektas pasiekė savo baigtinį pavidalą.

Rokas Zubovas: Žvelgiant atgal į procesą, kas lėmė jo įgyvendinimą, ir kokios buvo didžiausios kliūtis, kurias teko pakeliui įveikti?

Eckart Rahn: Nuo pačios pradžios pagrindinis elementas, lėmęs viso projekto įgyvendinimą, buvo visiškas visų procese dalyvavusių žmonių tikslo supratimas ir vieningumas. Nuo Wilfriedo Hillerio iki Nikolauso Lahuseno, nuo Dariaus Kučinsko iki Roko Zubovo, niekas niekada nekėlė abejonių ir visi padarė geriausia ką galėjo. Tai niekada nebuvo sunkus darbas. Gal daug darbo, bet tikrai ne sunkaus. Tai buvo darbas teikiantis pasitenkinimą ir viskas. Vienintelė kliūtis buvo netikėta Nikolauso Lajuseno mirtis 2005 metais. Tuo metu nebuvau tikras, ar noriu tęsti projektą. Bet Christine Lahusen, Nikolauso našlė, pasakė man, kad jos vyras norėjo, kad viskas, apie ką kalbėjome jam gyvam esant, būtų pabaigta. Padariau viską, ką galėjau, kad įvykdyčiau pasižadėjimą. Galų gale, kada Darius Kučinskas į “Celesial Harmonies” atsivedė Roką Zubovą, paskutinė kliūtis buvo įveikta ir galėjome užbaigti projektą.

Rokas Zubovas: Pabaigai asmeniškas klausimas apie leidyklą “Celestial Harmonies”: leidyklos kompaktinių plokštelių katalogas ypatingai įvairus, kas jungia visą šią, tokią skirtingą muziką, į vieną katalogą?

Eckart Rahn: Leidyklos “Celestial Harmonies” (“Dangiškos harmonijos” – R.Z.) pavadinimas išplaukia iš Keplerio visatos harmonijos teorijos. Ir jei visatos pamate yra muzikinė struktūra, tai jos tikrai neįtakos valstybių sienos ar kalbų skirtumai, religiniai ar kultūriniai skirtumai. Viskas yra vienumos dalys, ir jau keturiasdešimt du metus stengiuosi savo darbais tai atspindėti, stipriausiai, kaip tik įmanoma per gyvenimą.

{ 0 comments }

2010 Kovo 3. Vilnaus filharmonijoje fortepijoninės muzikos tour de force. Pirmoje koncerto dalyje gal pats geriausias šiandienos Lietuvos pianistas Petras Geniušas ir jo sūnus Lukas Geniušas…  (buvau berašąs “geriausias savo kartos Lietuvos pianistas”, bet kaip čia su ta Lietuva išeina? Juk Maskvoje augęs ir ten muzikos mokslus su savo močiute profesore Vera Gornostajeva krimtęs. Su Lietuvos jaunaisiais pianistais, tarp kurių tikrai yra puikių jaunų talentų, sunku būtų ir palyginti, sugretinti. O jei lyginti plačiau – nepakankamai žinau, todėl gal ir nereikia rašyti, ar geriausias… bet iš tikrųjų labai geras). Ne apie tai norėjau pasidalinti mintimis.

Taigi, Petras ir Lukas Geniušai groja Igorio Stravinskio baleto “Šventasis Pavasaris” versiją fortepijonui 4 rankomis. Versija – paties kompozitoriaus savos baleto partitūros transkripcija, padaryta baleto repeticijoms, todėl įmanomai tiksliau atitinkanti partitūrą. Pasakysiu iš asmeninės patirties – puiki transkripcija. Fortepijonas išnaudotas ultimatyviai: ir faktūriškai, ir dinamiškai, ir virtuozine prasme. Pagroti šį kūrinį – didelis pianistinis išbandymas.

Geniušai groja dviem fortepijonais. Groja – puikiai. Pianistiškai tobulas variantas: dinaminė skalė, visi tikslūs pasažai, faktūra skamba, tiksliai išryškinti išieškoti instrumentų tembrai ir spalvos (ypač Petro Geniušo paletė – galima sakyti nepralenkiama, o Lukui dar reikės lavinti ausį šioje srityje…), užtikrintumas, ilgas vystymas, strategiškas suplanavimas, ypač pirmojo paveikslo – tarsi vienu iškvėpimu (taip pat, manau, Petro patirtis ir meistrystė, žemai lenkiu galvą!). Tiesa, reikia pastebėti, kad ansambliškai, nors kvėpuoja kaip vienas kūnas (čia, aišku, genų ir vieningos mokyklos atspindys), kartais tenka šiek tiek palinguoti galvomis, padaryti didesnes, nei norisi, cezūras, kad “sueitų galai”. Paskutiniąjame, “Aukojimo šokyje”, tai ypač trikdo – ritminis paskutinio šokio piešinys – pašėlęs, pulsas – konvulsiškas, valdomas tarsi antgamtškų jėgų, beveik neįveikiamas: juk, pagal baletą, išrinktoji šoka iki savo mirties, taip save paaukodama atgimstančiai gamtai. Šiame atlikime paskutinysis šokis sudėliotas gražiai, aiškiai, su atsikvėpimais, o ir paskutinioji kulminacijas nepasiekta, nes pasirinktas labiau užtikrintas, stabilumą garantuojantis variantas. Apie tai ir noriu pasidalinti keliomis kilusiomis mintimis. Vienaip ar kitaip imant – nemažai kartų yra tekę šį baletą scenoje keturiomis rankomis pergyventi…

Dviejų fortepijonų variantas. Pianistiškai tai – paprastesnis variantas, kadangi nereikia nuolatos maltis alkūnėmis, apskaičiuoti kiekvieną kvadratinį centimetrą prie klavietūros, spręsti – kas gros ties pačiu klavietūros pakaraščiu, o kas ties dangčiu, o kur dar rankų kryžiavimai, tų pačių klavišų perėmimai. Gal būtų galima sakyti, kad paprastesnis variantas yra ir estetiškai geresnis – galima daugiau skirtingų balsų faktūroje išryškinti, abu pianistai turi atskirus pedalus, todėl faktūra gali būti švaresnė, aiškesnė. Šie argumentai – iš pirmo žvilgsnio tikrai rimti, bet neesminiai. Suprantama, kada vienas pianistas gyvena Vilniuje, o kitas – Maskvoje, nelabai yra laiko praleisti prie fortepijono visoms specifinėms 4 rankų muzikavimo problemoms išspręsti. Todėl veikiausiai ir pasirinkta groti dviem fotepijonais. Bet ar tai vien fizinių nepatogumų sprendimo dalykas? Manau – ne. Vienas iš esmingų skirtumų čia – pedalas ir instrumento rezonansas. Kada melodija grojama vienu instrumentu, o harmoninė faktūra – kitu, melodija negauna natūraliai susidarančių rezonansinių virpesių, ji skamba atsietai, ir nėra jokio būdo grojant dviem instrumentais to pakeisti (panašiai atsitinka, kada klausai Chopino noktiurną atliekama fortepijonu ir smuiku. Skamba gal ir visai gražiai, bet tie stebuklai, kurie atsitinka grojant fortepijonu, kada besitęsiančio garso spalva pasikeičia keičiantis harmonijai, valant pedalą ir panašiai, čia yra neįmanomi). Antrasis – plačios faktūros akordai. Kada jie yra grojami vienu fortepijonu, rezonansas yra suvienijamas vienos rezonansinės dekos, ir jie skamba vieningai, toje pačioje “rezonanso bangoje”. To ypač pasigedau paskutiniąjame šokyje – visuotinumo magijos nebuvo…

Per pertrauką, ir paskui po koncerto vis laužiau galvą, kas atsitiko, ko trūko, kad baletas kaip ir neįvyko, nors tarsi ir taip gerai pianistine-virtuozine prasme buvo sugrota? Ir tada atėjo į galvą mintis, kad pavasario šventumas yra tame moteriškąjame prade, kuris turi pasiaukoti, kad nauja gyvybė rastųsi. Ir auka tuo didesnė, kuo labiau tas patirtasis moteriškasis pradas  mums brangus. Juk paskutinis šokis – moteriškas. Retrospektyviai prisimenant koncertą, supratau, kad pulsuojantys vyriška energija ritmai, gaivališki brutalūs žaidimai, apeiginiai užkalbėjimai lieka tuščiais ir beprasmiais, jei pakeliui mes nepajuntame tos trapios moteriškos žavingos sielos, kurią turėsime atiduoti, kad pavasario gyvybė vėl išsiskleistų.

To moteriško trapaus švelnaus šventumo tą vakarą filharmonijoje ir pasigedau. Paaukojimas įvyko su visomis apeigomis, bet ar nuo to tapo pavasaris šventas?

Rokas

{ 0 comments }